Tuesday, December 23, 2014

نسل نوین افغانستان (ANGO)

برنامه نسل نوین افغانستان خانه ای است تا افکار جوانان را جهت مثبت تعغیر و دیگاه جوانان را نسبت به کشور و جامعه شان رشد میدهد  
این برنامه آموزش میدهد که هر جوانان توانایی دارد تا کم بودی های جامعه خود را پر نماید روز مره مردم یک جامعه شاهد بسیار گله ها استن اما یک چیز را نباید فراموش کرد, که ما هستیم که  از خود جامعه یک تعریف 
  خوب داشته باشیم. در این جامعه بودن همچو برنامه که کارهای رضا کاری می کنند و این روحیه را میدهد که اولیین شخص که بطرف مریخ حرکت کرد و یا کسی که برق را اختراع کرد استاد نداشت تنها اراده اعتماد بنفس داشت 
پس به منفی گرای را رها و به سوی روشنی مثبت حرکت کنیم این شعار ماست شعار نسل نوین افغانستان 
 نسل نوین افغانستان  یک فکر بود که حالا یک جواب است به آن همه سوال ، یک رهنما است، شعار یک جوان است

الگو من خودام استم واین  توانایی را برایم نسل نوین افغان اموخته


No comments:

Post a Comment